610477157 info@nerorent.com

CONDICIONS DEL LLOGUER D’AUTOCARAVANES

 

Àmbit d’aplicació i contracte

Les Condicions Generals recollides en aquesta pàgina i següents, s’apliquen a tots els contractes de lloguer formalitzats entre l’arrendador NERORENT (Lluís Obiols Capdevila SLU) i l’arrendatari. En qualsevol cas, l’arrendatari accepta aquestes Condicions Generals de Lloguer que, juntament amb el Protocol d’entrega i devolució del vehicle, l’Informe de l’estat del vehicle i l’Inventari d’equipament interior formen part del contracte de lloguer de NERORENT. Així mateix l’arrendatari assumeix les condicions particulars de les tarifes que tingui assignades a cada moment. L’arrendatari en signar el contracte s’obliga a aquests termes i condicions. La documentació que l’arrendador haurà de presentar per a la formulació del contracte és: originals del DNI i permís de conduir, i targeta de crèdit per efectuar el càrrec de la fiança. Els conductors autoritzats també han de presentar originals del DNI i permís de conduir. Tots els documents han d’estar en vigor. No s’accepten documents que hagin expirat la seva data de caducitat.

Conductor

El conductor o conductors del vehicle, han de ser majors de 25 anys i estar en possessió del permís de conduir classe B, amb més de 2 anys d’antiguitat. En cas de no ser resident de la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor. Només estan autoritzats a conduir la persona o persones, identificades i acceptades per l’arrendador, que estiguin reflectides al contracte. S’accepten dos conductors autoritzats per lloguer. Afegir un tercer conductor autoritzat té un cost de 30€.

Preus del lloguer, càlcul i durada

Els preus del lloguer de l’autocaravana i dels accessoris opcionals es deriven de la llista de preus en vigor de l’arrendador en el moment de formalitzar el contracte.

Pel càlcul dels dies de lloguer es comptabilitzen el dia de recollida i el dia de retorn del vehicle (sempre i quan sigui dins els horaris establerts) com a un sol dia de lloguer.

No hi ha una durada mínima de lloguer en les temporades mitja i baixa, però en lloguers de menys de 4 dies es cobrarà 75€ en concepte de posada a punt. En temporada alta la durada mínima del lloguer és de 7 dies.

L’horari d’entrega del vehicle és de dilluns a divendres feiners de 17.00h a 20.00h i l’horari de retorn del vehicle és de dilluns a divendres feiners de 10.00h a 12.00h. Fora d’aquestos horaris es podran realitzar entregues i devolucions sota petició prèvia, sempre i quan hi hagi disponibilitat i amb un cost de 50€.

Utilització del vehicle

Queda expressament prohibit:

– Destinar el vehicle a qualsevol activitat contrària a la moral, les lleis i els bons costums. Expressament queda prohibit transportar més nombre de persones que el permès per la llei, realitzar carreres, transport de mercaderies o objectes, estiguin o no permesos per la nostra legislació, cedir el seu ús a títol onerós o lucratiu, sotsarrendar.

– Utilitzar el vehicle per empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.

– Circular per vies no asfaltades o reglamentades, excepte zones habilitades per a això (càmpings, Àrees de servei, Pàrquing, etc.). L’assistència en viatge és europea i 24 hores però no cobreix si el vehicle queda estancat o accidentat fora de les vies reglamentàries. Si l’arrendatari incompleix aquesta clàusula i el vehicle ha de ser retirat per grues i serveis especials, l’arrendatari suportarà aquests costos, sense limitació de la fiança, ja que aquests costos solen ser molt més alts.

– Fumar a l’autocaravana. Si l’arrendador comprova que s’ha fumat, està autoritzat a considerar-ho com a desperfecte, assumint l’arrendatari el cost de la desodorització, neteja i en cas de no poder lliurar el vehicle al següent arrendatari, els costos d’indemnització per reserva.

– Manipular el comptaquilòmetres, havent de comunicar immediatament a l’arrendador qualsevol avaria del mateix.

– Circular sense l’autorització expressa de l’arrendador fora de l’Espai Econòmic Europeu. Així com a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.

– Variar qualsevol característica tècnica del vehicle com les claus, pany, equipament, eines o accessoris. Fer modificacions del seu aspecte exterior o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’arrendador. En cas d’infracció d’est articulo, l’arrendatari correrà amb totes les despeses de reacondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació.

Queda expressament prohibida l’entrada de mascotes a l’autocaravana, excepte autorització escrita per part de l’arrendador. En cas de detectar que ha entrat algun animal a l’autocaravana hi haurà una penalització de 200€.

Lliurament del vehicle

El lliurament del vehicle s’efectuarà en el lloc, data i hora acordada, lliurant un joc de claus complet del mateix així com la documentació.

La pèrdua de les claus comporta el pagament de 400€ cost de substitució de les mateixes. La pèrdua de la documentació comporta un cost de 300€. Aquests costos seran descomptats de la fiança sempre que no s’hagi utilitzat aquesta per altres conceptes, en aquest cas es realitzarà un càrrec addicional.

L’arrendatari es compromet, abans del lliurament del vehicle, a venir amb temps suficient per rebre instruccions de funcionament del vehicle, a més de participar en la revisió del vehicle i signatura dels documents Protocol d’entrega i devolució del vehicle, l’Informe de l’estat del vehicle i l’Inventari d’equipament interior.

La no presentació de l’arrendatari en el lloc de lliurament, en la data assenyalada en el contracte, tindrà la consideració de rescissió unilateral del contracte i de la reserva per part del client, amb penalització del 100% de l’import de reserva, a més facultarà a l’arrendador a disposar del vehicle reservat no tenint l’arrendatari dret a cap tipus d’indemnització ni compensació alguna.

Els retards de la devolució, no autoritzats, seran penalitzats amb una tarifa diària del triple de la quantitat aplicada en el contracte.

Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, haurà de ser comunicada immediatament a l’arrendador perquè aquest l’accepti. En cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

En cas que l’arrendatari decidís retornar el vehicle abans del previst, no tindrà dret a cap devolució.

Si l’arrendatari desitja perllongar l’arrendament, haurà de sol·licitar-ho a l’arrendador amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte.

Qualsevol alteració de la dates de lloguer haurà de ser prèviament autoritzada per l’arrendador. L’incompliment d’aquesta condició faculta a l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-ho judicialment. Així mateix l’arrendador es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del present contracte si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix.

En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual l’arrendatari no estigui present en la inspecció del mateix per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no disponibilitat, i s’aprecien danys en el vehicle, l’arrendatari accepta la valoració dels

La fiança serà retornada després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa arrendadora, el qual en cas de desperfectes per mal ús dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant l’arrendatari el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes superen el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de forma immediata, l’arrendador disposarà de 30 dies per a la devolució si escau de l’import de la fiança restant una vegada deduït l’import de reparació dels desperfectes o danys causats.

Les despeses de carburant són per compte de l’arrendatari. El vehicle es lliura amb el dipòsit de gasoil completament ple i s’ha de retornar també ple. En el cas que no es retorni el vehicle amb el dipòsit completament ple, es cobrarà 20€ en concepte d’aprovisionament més el cost del gasoil faltant.

El vehicle es retornarà net interiorment, en cas contrari es cobrarà un suplement de 450€, en concepte de neteja. Els dipòsits d’aigües residuals i del WC també s’han de tornar buits, en cas contrari s’aplicarà una penalització de 100€.

El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, implicarà una penalització de 750€.

Pagaments

L’arrendatari es compromet expressament a pagar a l’arrendador:

– Per efectuar una reserva s’haurà de fer un pagament del 30% del valor total del lloguer. En cas d’anul·lació de la reserva, la penalització serà del 50% de l’import en cas de faltar 90 dies o més, del 80% si falten de 60 dies a 90 dies i del 100% si falten menys de 60 dies per a la data d’inici del lloguer.

– En el moment de la materialització del contracte es pagarà l’import total del lloguer i també es pagarà, mitjançant targeta de crèdit, la fiança de 850€.

– El límit de quilòmetres per a lloguers de menys de 6 dies és de 750 quilòmetres (excepte ofertes especials). L’excés de quilometratge es facturarà a 0,35€/km. A partir de 6 dies de lloguer el quilometratge és il·limitat (excepte ofertes especials).

– Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle és deixat en algun altre lloc o ciutat, sense l’autorització de l’arrendador.

– L’import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, l’arrendatari o l’arrendador, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, tret que s’hagin originat per culpa de l’arrendador.

– En el supòsit que per culpa de l’arrendatari el vehicle fos retingut o embargat, totes les despeses seran al seu càrrec. Inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

– Despeses incorregudes per l’arrendador (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari en virtut del present contracte.

– El vehicle porta incorporat un localitzador GPS amb monitoratge de velocitat. En cas de sobrepassar els 130 km/h s’aplicarà una penalització de 90€ (cada vegada que se sobrepassi aquest límit) amb independència de les multes de trànsit, descomptats de la fiança.

– El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia de 850€ (no inclou els efectes personals de l’arrendatari i acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import de 850€ per sinistre.

– La fiança de 850 € dipositada per l’arrendatari servirà per a cobrir les despeses en cas de sinistre o un altre esdeveniment en el qual hagi d’intervenir l’asseguradora fent ús de la franquícia de l’assegurança. Servirà també per cobrir les possibles penalitzacions detallades en aquest document (lliurar el vehicle sense netejar, penalitzacions per excés de velocitat, pèrdua de claus, desperfectes interiors del vehicle, etc). Si la fiança dipositada no fos suficient per cobrir les despeses en cas de sinistre i les possibles penalitzacions, l’arrendatari es compromet a realitzar el pagament de la diferència en un període mai superior a les 48 hores des del dia de la devolució del vehicle o fi del període del contracte.

Accidents, robatori, manteniment, avaries.

En cas d’accident ha de comunicar-se aquest immediatament a l’arrendador, de forma fefaent, i mai en un termini superior a 24 h., sota pena d’estar a expenses del que la companyia asseguradora resolgui.

No reconèixer o prejutjar la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d’Accidents” . L’arrendatari haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat a l’arrendador. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària.

No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-ho i salvaguardar-ho. Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb l’Asseguradora.

En cas de robatori o furt del vehicle es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-ho i remetent còpia de la denúncia a l’arrendador en un termini màxim de 24 hores, juntament amb les claus del vehicle, quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

En cas d’incompliment per l’arrendatari d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicables, l’arrendador podrà reclamar a l’arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

El desgast mecànic normal del vehicle ho assumeix l’arrendador. Quan la durada del recorregut ho aconselli, s’han de realitzar les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial FIAT. En el cas d’averies l’arrendatari només està autoritzat a efectuar-les amb autorització en un taller de servei oficial FIAT. El trencament de pneumàtics i/o punxada dels mateixos sempre va a càrrec de l’arrendatari, excepte en el cas de deficient muntatge o desperfecte de fabricació.

En cas de sinistre o avaria, i la reparació no superi les 72 hores dins del període de lloguer, és obligació de l’arrendatari de reparar el vehicle, i de tornar al punt de devolució del mateix amb aquest al finalitzar el període de temps pel qual s’ha arrendat el vehicle. En cas de necessitat, en aquest cas la companyia asseguradora cobreix les nits d’hotel mentre dura la reparació.

Detenir el vehicle el més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’arrendador i solament amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial FIAT, excepte autorització expressa de l’arrendador.

En cas de trencament o desperfecte de qualsevol part de l’interior o exterior de l’autocaravana l’arrendatari està obligat a posar-ho en coneixement de l’arrendador en un termini de temps no superior a 24 hores des que s’hagi detectat l’anomalia o trencament. D’aquesta manera l’arrendador podrà disposar de més temps per adquirir el recanvi corresponent per reparar el vehicle i així no perjudicar el pròxim client.

Si hi ha accident amb part amistós i essent culpa del contrari, la fiança no es retornarà fins que la companyia contrària accepti el pagament.

Responsabilitats

L’arrendador lliura el vehicle en perfecte estat, havent-hi realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaria a causa del deteriorament normal del mateix, ni és responsable de despeses, retards o perjudicis d’alguna manera produïts, directa o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

Si per causes de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització excepte a la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari de la quantitat pagada en concepte de reserva.

Jurisdicció

Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre arrendatari i arrendador serà sotmesa als tribunals corresponents al domicili de l’arrendador.

Call Now Button